przedszkojak.pl

Witaj!

Nazywam się Patrycja Nowak i na pewno kojarzysz moją osobę z portalem Przedszkojak.pl. Witam Cię w swoim sklepie internetowym. Pozwól, że w przeciwieństwie do Instagrama, w tym miejscu przedstawię Ci się nieco bardziej oficjalnie. Moje dane rejestrowe to firma Przedszkojak Patrycja Nowak, NIP 6372175609, REGON 521132818, ul. Na Popielówkę 57/2, 32-087 Zielonki.
Zapraszam Cię do zapoznania się z regulaminem mojego sklepu. Odpowiada on na wszelkie pytania związane z bezpieczeństwem dokonywanych przez Ciebie zakupów. Jeżeli którykolwiek z punktów wzbudza Twoje wątpliwości, skontaktuj się ze mną pod adresem kontakt@przedszkojak.pl.

Życzę Ci owocnego korzystania z zakupionych produktów!

Patrycja Nowak
Przedszkojak.pl

REGULAMIN

§1 Definicje

 1. Administrator Danych Osobowych (zwanych dalej ADO) – Przedszkojak Patrycja Nowak, NIP 6372175609, REGON 521132818, ul. Na Popielówkę 57/2, 32-087 Zielonki.
 2. Adres pocztowy – imię i nazwisko podmiotu prowadzącego sprzedaż, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.
 3. Adres reklamacyjny służący do przesyłania dokumentów reklamacyjnych pocztą tradycyjną jest tożsamy z adresem ADO dostępnym powyżej. Adres poczty elektronicznej to kontakt@przedszkojak.pl
 4. Dane kontaktowe służące do przesyłania wszelkich wniosków, skarg i zażaleń to Przedszkojak Patrycja Nowak, ul. Na Popielówkę 57/2, 32-087 Zielonki.
 5. Dane osobowe to wszelakie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
 6. Dowód zakupu – faktura wystawiona zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
 7. Karta produktu – pojedyncza podstrona Sklepu zawierająca informacje o pojedynczym Produkcie.
 8. Klient (inaczej zwany też Kupującym) – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, osoba prawna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych z siedzibą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub ułomna osoba prawna.
 9. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
 10. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej ze Sprzedającym, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 11. Koszyk – lista produktów, które Kupujący wybrał ze znajdujących się w Sklepie Produktów.
 12. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę.
 13. Polityka prywatności – zasady przetwarzania przez ADO danych osobowych Kupujących, prawa Kupujących i obowiązki ADO, która znajduje się pod adresem https://przedszkojak.pl/polityka-prywatnosci/
 14. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
 15. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem Umowy.
 16. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która jest przedmiotem Zamówienia realizowanego w Sklepie należącym do Sprzedającego.
 17. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem https://przedszkojak.pl/sklep, za pośrednictwem, którego Kupujący może złożyć Zamówienie na produkty elektroniczne. Sklep jest prowadzony przez Sprzedającego.
 18. Sprzedający – Przedszkojak Patrycja Nowak, NIP 6372175609, REGON 521132818, ul. Na Popielówkę 57/2, 32-087 Zielonki.
 19. Konto bankowe Sklepu: 58 1140 2004 0000 3302 8289 9575 (mBank SA).
 20. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
 21. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość Produktów; rodzaj Płatności; dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

§2 Warunki i postanowienia wstępne

1. Umowa, które może zostać zawarta pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, będzie zawarta w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym Regulaminem.
2. Sprzedający zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad (więcej informacji na temat odpowiedzialności za wady w §8 Odpowiedzialność za wady).
3. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są̨ w polskiej walucie (PLN, polski złoty) i są̨ cenami brutto.
4. Aby dokonać zakupu w Sklepie, Kupujący winien spełniać następujące warunki techniczne:
a) Posiadanie dostępu do Internetu;
b) Posiadanie standardowego systemu operacyjnego;
c) Posiadanie przeglądarki internetowej;
d) Posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej e-mail.
5. Potwierdzenie oraz utrwalenie postanowień Umowy następuje w postaci potwierdzenia Zamówienia, które zostanie wysłane na wskazany adres e-mail lub w formie faktury, o ile Kupujący poinformuje Sprzedającego o chęci otrzymania faktury.
6. Kupujący nie może może dokonać zakupu w Sklepie Sprzedającego anonimowo.
7. Kupujący zobowiązany jest w szczególności do niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, jak np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, korzystania ze sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam), korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedającego, korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego, korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami netykiety.
8. Sprzedaż produktów elektronicznych w Sklepie prowadzona jest przez Sprzedającego: Przedszkojak Patrycja Nowak, NIP 6372175609, REGON 521132818, ul. Na Popielówkę 57/2, 32-087 Zielonki.

§3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną na rzecz Kupującego.
2. Kupujący nie jest zobowiązany do zakładania konta w Sklepie aby dokonać zakupu. Sprzedający nie zapewnia możliwości założenia takiego konta.
3. Usługi świadczone przez Sprzedającego w sklepie są świadczone na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są Umowy zawierane poprzez Sprzedającym a Kupującym poprzez Sklep.
4. Sprzedający oświadcza, iż dołożył wszelkich starań aby platforma i środki techniczne zastosowane w Sklepie spełniały możliwie jak najwyższe standardy ochrony Kupującego i jego danych osobowych. Do tego celu zostało wykorzystane między innymi szyfrowanie SSL.
5. Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail kontakt@przedszkojak.pl wszelkie nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu. Zgłoszenie winno zawierać imię i nazwisko Konsumenta, adres do korespondencji a także szczegółowy opis występujących nieprawidłowości. Sprzedający zobowiązuje się odpowiedzieć Kupującemu nie później niż w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania korespondencji.

§4 Warunki zawarcia umowy

1. Zamówienia można składać przez siedem dni w tygodniu, dwadzieścia cztery godziny na dobę, trzysta sześćdziesiąt pięć dni w roku (lub trzysta sześćdziesiąt sześć dni w roku przestępnym).
2. Aby złożyć zamówienie, Kupujący jest zobowiązany wykonać następujące kroki:
a. Dodać produkty do koszyka;
b. Przejść do kasy;
c. Wybrać rodzaj płatności;
d. Zaakceptować regulamin;
e. Poinformować Sprzedającego o chęci otrzymania faktury (nieobowiązkowe);
f. Zadecydować o chęci przystąpienia do newslettera Sprzedającego (nieobowiązkowe);
g. Złożyć zamówienie w sklepie poprzez użycie przycisku KUPUJĘ.
Zawarcie umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym następuje z chwilą złożenia zamówienia.
3. Po złożeniu zamówienia, Kupujący ma 48h na opłacenie Zamówienia poprzez przelew na konto bankowe lub skorzystanie z usług portalu płatniczego Przelewy24. Po tym czasie Zamówienie zostaje anulowane.
4. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie 24h od zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym Sprzedającego. W przypadku skorzystania z usług portalu płatniczego Przelewy24, produkt elektroniczny jest wysyłany niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty.

§5 Dostawa produktu elektronicznego

1. Realizacja zamówienia obejmującego produkt elektroniczny w postaci produktów elektronicznych dostępnych w Sklepie następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej link do pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionego produktu elektronicznego lub też zawiera załączony produkt elektroniczny.
2. W momencie wysyłki wiadomości, o której mowa w ust. 1, treści cyfrowe stanowiące przedmiot zamówienia uważa się za dostarczone w całości Kupującemu. Jeżeli następuje to przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Kupujący potwierdza, że jest świadomy, iż w ten sposób traci prawo do odstąpienia od umowy.
3. Realizacja usługi w postaci Konsultacji odbywa się w terminie ustalonym z Kupującym przez kalendarz rezerwacji dostępny na stronie internetowej Gabinetu.

§6 Prawo własności intelektualnej

1. Sprzedawca informujące Kupującego, że produkty elektroniczne dostępne w Sklepie stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
2. Sprzedawca informuje Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie produktów elektronicznych przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do produktów elektronicznych i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§7 Prawo Konsumenta do odstąpienia od Umowy

1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Aby odstąpić od umowy, Konsument zobowiązany jest przesłać Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, które Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego lub na formularzu dostępnym pod adresem https://przedszkojak.pl/download/2300/ lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
3. W przypadku odstąpienia od umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedający zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego środki pieniężne niezwłocznie, w terminie nie przekraczającym 14 dni roboczych od dnia, w który Sprzedawca został poinformowany o fakcie, że Kupujący odstępuje od umowy.
5. Sprzedający poucza Konsumenta, że prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od Umowy. Jeśli w toku zakupu produktów cyfrowych Konsument wyraził zgodę na wykonanie Umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej w postaci produktu cyfrowego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą.

§8 Odpowiedzialność za wady

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt elektroniczny wolny od wad.
2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli produkt elektroniczny ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
3. Kupujący stwierdzając jakąkolwiek wadę produktu elektronicznego, powinien poinformować o tym Sprzedawcę w najkrótszym możliwym terminie, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub przesyłając odpowiednie oświadczenie pod adres kontakt@przedszkojak.pl.
4. Kupujący powinien skontaktować się z Sprzedającym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej.
5. Formularz kontaktowy jest dostępny pod adresem https://przedszkojak.pl/kontakt/
6. Sprzedający odpowie Kupującemu w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Przepisy w zakresie rękojmi Sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej dotyczące Konsumentów, znajdują zastosowanie również do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§9 Dane osobowe

1. Administratorem Danych Osobowych Kupującego jest Sprzedający.
2. Dane osobowe Kupującego są przetwarzane tylko i wyłącznie w celu realizacji zamówienia złożonego w Sklepie Sprzedającego.
3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://przedszkojak.pl/polityka-prywatnosci/

§10 Pozasądowe sposoby uwzględniania reklamacji

1. Sprzedawca wyraża zgodę, aby ewentualne spory zostały rozpatrywane na drodze mediacji.
2. Konsument ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygnięcia sporu, takich jak zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, zwrócenie się do rzecznika praw konsumenta lub inspektora Inspekcji Handlowej.
3. Szczegołowe informacje dotyczące polubownych sposobów uwzględniania reklamacji można znaleźć pod adresem http://polubowne.uokik.gov.pl/ bądź w platformie internetowej ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ta służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§11 Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość do wprowadzania zmian w regulaminie. Wszelkie archiwalne wersje regulaminu są dostępne w formacie pdf poniżej niniejszego Regulaminu.
3. Kupujący zarejestrowani w Sklepie bedą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail) o wszelkich zmianach regulaminu. Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w zżycie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
4. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce Regulamin pod adresem https://przedszkojak.pl/regulamin/
5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2022. Wszystkie archiwalne wersje są dostępne na żądanie i w przypadku chęci zapozniania się z nimi, proszę o kontakt pod adres kontakt@przedszkojak.pl.

Pin It on Pinterest