przedszkojak.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI DANYCH NA FACEBOOKU

Wersja dokumenu: 01

Obowiązuje od 1 stycznia 2023

Twoje dane osobowe oraz ich ochronę traktujemy bardzo odpowiedzialnie. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy danych osobowych, które przetwarzamy w związku z naszą działalnością na Facebooku. Dokument, który czytasz jest oparty na przepisach prawnych z zakresu danych osobowych, m.in. na przepisach RODO (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.) czy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
Treść Polityki prywatności może ulec zmianie w dowolnym momencie. Zawsze będziemy informować Cię o zmianach i podawać wersję dokumentu.

§1 Podstawowe informacje

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (numer wyroku: C-210/16) Facebook (obecnie: Meta Platforms Ireland Limited) jest współadministratorem danych osobowych. Oznacza to, że Facebook współdecyduje z administratorem o celach i sposobach przetwarzania Twoich danych.
Zaznaczamy jednak, że nie mamy wpływu na to, jak Facebook przetwarza Twoje dane. Aby dowiedzieć się więcej na temat prywatności na Facebooku możesz zapoznać się z Polityką danych oraz Informacjami na temat stron na Facebooku. Udostępniając Ci te informacje wypełniamy obowiązki, które nakłada na mnie RODO w przypadku współadministrowania danymi z innym podmiotem. Poniżej przedstawiamy wersję skróconą Polityki w postaci klauzuli informacyjnej oraz pełną wersję, w której znajdziesz rozwinięcie wszystkich informacji z klauzuli.

§2 Jakie dane przetwarzamy, w jakim celu i na jakiej podstawie?

  CEL PRZETWARZANIA ZAKRES DANYCH PODSTAWA PRAWNA
  Odpowiedź na Twoją
  wiadomość/komentarz
  Imię i nazwisko;
  Dane zawarte w profilu, które
  dostępne są publicznie (np. dane
  o miejscu pracy, wykształceniu,
  mieście zamieszkania);
  Ewentualne dane osobowe, które
  znajdą się w treści wiadomości.
  art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala
  nam na realizację uzasadnionego interesu,
  administratora danych (zapewnienie
  komunikacji).
  Wypełnianie obowiązków
  z zakresu ochrony danych
  osobowych (np. obowiązek
  tworzenia rejestrów
  i ewidencji)
  Zakres danych określony jest przez
  przepisy prawa i różny w zależności
  od treści danego obowiązku
  prawnego ciążącego na
  administratorze.
  art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie
  jest konieczne do wywiązania się przez
  administratora danych z obowiązków
  wynikających z prawa).
  Zarządzanie stroną lub
  Grupą na Facebooku
  Imię i nazwisko;
  Dane zawarte w profilu, które
  dostępne są publicznie (np. dane
  o miejscu pracy, wykształceniu,
  mieście zamieszkania);
  Ewentualne dane osobowe, które
  znajdą się w treści Twoich
  komentarzy na stronie;
  Twoje reakcje na posty.
  art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie
  uzasadniony interes administratora,
  polegający na możliwości prezentowania
  i rozwoju swoich usług w social mediach).
  Ustalenie, dochodzenie lub
  obrona przed roszczeniami
  Wszystkie wyżej wymienione dane art. 6 ust. 1 lit. f RODO (interesem
  administratora jest posiadanie danych
  osobowych, które pozwolą ustalić,
  dochodzić lub bronić się przed
  roszczeniami osób korzystających ze
  strony lub osób trzecich).

  §3 Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

  Informujemy, że przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

  1. Prawo dostępu do informacji.
  2. Prawo dostępu do danych osobowych.
  3. Prawo do sprostowania danych osobowych.
  4. Prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do bycia zapomnianym.
  5. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  6. Prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych.
  7. Prawo do przenoszenia danych.
  8. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

  Jeżeli chcesz zrealizować swoje uprawnienie napisz na adres mailowy: kontakt@przedszkojak.pl

  §4 Odbiorcy danych

  Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom trzecim, z których usług korzystamy w związku z prowadzeniem serwisu przedszkojak.pl oraz naszych profili w mediach społecznościowych. Zapewniamy, że starannie dobieramy podmioty, z którymi współpracujemy lub z których usług korzystamy, i zawsze kierujemy się zapewnieniem odpowiedniej ochrony danych. Z uwagi na korzystanie z usług Google czy Meta (Facebooka) Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) oraz Kanady. Informujemy Cię jednak, że podmioty te gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.

  §5 Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

  Twoje dane nie są przez nas wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które mogłyby mieć wpływ na Twoją sytuację prawną lub wywoływać w stosunku do Ciebie inne podobnie doniosłe skutki.

  §6 Jak długo przetwarzamy Twoje dane?

  Twoje dane przetwarzamy do czasu osiągnięcia celu przetwarzania, do czasu utraty przydatności lub do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu (w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f), a maksymalnie 3 lata lub 6 lat w odniesieniu do danych przetwarzanych w związku z obroną roszczeń.

  Pin It on Pinterest